prihlásenie
0.00 €

Ochrana osobných údajov.

Rešpektujeme Vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a kontakte s našou spoločnosťou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Preto zbierame a spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii a požadované na základe zákona.Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme aby ste mali istotu, že Vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám. 

Spoločnosť prevádzkovateľ:
Názov spoločnosti: Stravomia s.r.o.
IČO: 51713811
DIČ: 2120766593
Adresa: Južná trieda 93, 040 01 Košice - mestská časť Juh
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 43931/V
je prevádzkovateľom, ktorý spracováva pri svojej činnosti osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej aj ako GDPR).  Spoločnosť na špecializované činnosti využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sú povinný rešpektovať ochranu súkromia v zmysle GDPR. 

Dodávateľ produktov:
Názov spoločnosti: Stravomat, s.r.o.
IČO: 50589202
DIČ: 2120381406
IČ DPH: SK2120381406
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 40219/V

Dotknuté osoby:
Poskytovateľ  prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaný za dotknuté osoby, aj keď priamo žiadne údaje neposkytli.  Ďalšie skupiny dotknutých osôb tvoria návštevníci, ktorí vyplnili formulár na stránke za konkrétnym účelom a udelili zároveň súhlas na spracovanie údajov poskytnutých formulárom.
Samostatnú skupinu tvoria zákazníci spoločnosti, kde pri uzatvorení zmluvy sú potrebné ďalšie informácie aj zo zákonných dôvodov. 

Rozsah spracovaných údajov a účet spracovania
Osobné údaje sa spracovávajú výlučne pre oprávnené záujmy spoločnosti  a plnenie zákoných povinností v súlade s GDPR
Pre všetky dotknuté osoby spracovávame: Identifikátor osoby, IP adresa, cookies
Pre odberateľov noviniek emailom:  identifikátor osoby, meno, emailová adresa
Pre zákazníkov: Meno, Priezvisko, Údaje z dokladu totožnosti a iných predložených dokladov, adresu, email, telefónne číslo a  iné relevantné údaje súvisiace so zmluvou.

Cookies
Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies  s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy cookies online na stránke. V rámci Cookies služby Google Analytics využívame anonymizáciu IP adresy. 

Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:
· ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom
· ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu 

Práva dotknutých osôb:
Dotknuté osobu majú právo:
• na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
• získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú;
• požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
•požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
• namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou;
• požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;
• dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“);
• požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa vás týkajú alebo vás výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z vašich 
• osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, mali by ste sa obrátiť na  úradníka pre ochranu údajov: jedlo@stravomatkosice.sk

Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.